Organizacja imprez plenerowych oraz catering szansą na rozwój działalności gospodarczej

Mająca na celu rozwój firmy w zakresie organizacji imprez plenerowych, świadczenia usług cateringowych oraz zwiększenie zatrudnienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozwój usług społecznych 
na Żywiecczyźnie

Celem głównym projektu pt.: „Rozwój usług społecznych na Żywiecczyźnie” będzie przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 30 osób starszych oraz 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagających opieki w miejscu zamieszkania w okresie realizacji wsparcia w ramach projektu tj., od 01.12.2022 do 30.06.2023r. oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań́ zmierzających do poprawy jakości życia, poprzez uruchomienie wsparcia w projekcie.

Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej

Do bezpłatnego udziału w projekcie pod nazwą: „Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej w Gminach Węgierska Górka i Rajcza”zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gmin Węgierska Górka i Rajcza.